לאחר המייקתון, לכל קהילה נוצרו מספר אבי טיפוס חדשים אשר משמשים כפתרון לאתגר של אדם אחד 

Help one, Help many

קבוצות המפתחים בוחרים אבי טיפוס אשר זקוקים להמשך פיתוח , ובמשך תקופה ארוכה נפגשים אחת לשבוע על מנת לפתח את אבות
.TOM למערכת של PUBLIC DUMAIN -הטיפוס לתיקי מוצר דיגיטלי אשר יעלו כ


,קבוצות המפתחים עתידות להיות חולייה משמעותית בין המייקתון לבין הפצת תיקי המוצר לכל העולם

 (קבוצות המפתחים זקוקות לתמיכה רצופה למשך כל תקופת פעילותן (בין שלושה חודשים לחצי שנה

!ואתם יכולים לעזור

 

שם *
שם